JAMEIMY

JAMEIMY is it tredde toanielstik dat skreaun is troch Klaasje Postma. Earder skreau se ANNE (1989) en ROLLING HOME (2003). Rolling Home wie tige suksesfol en waard mear as 150 kear spile ta sels yn Kanada.

Klaasje Postma makket mei JAMEIMY in ferfolch op Rolling Home. Gie Rolling Home benammen oer har mem, dizze nije foarstelling komt hieltyd mear út by har sels. En hoe earlik bin je dan, as it oerje sels giet. JAMEIMY  giet oer de meganismen, libbenspatroanen en ferwachtingen, dyt der binne en fan alle tiden lykje.

Jameimy
Jameimy
Jameimy

Yn JAMEIMY wikselje fleur en fertriet, ônwennigens en langstme, spanning eri klearebare wille elkoar ôf. JAMEIMY lit ek de syktocht sjen fan in akteursechtpear om hjiroer in stikta stân te bringen. lt stik giet op 6 april 2012 yn premiére yn Theater Sneek. (Resinsjes)

Jameimy is in toanielstik dat spile wurdt troch twa spilers: Klaasje Postma en Freark Smink De regy is yn hannen fan Pieter Stellingwerf.

fb_icon_325x325

LEEUWARDER COURANT

16 oktober 2013

‘Jameimy’ in 2014 naar Canada

LEEUWARDEN
- De theatervoorstelling ‘Jameimy’ met Freark Smink en Klaasje Postma gaat naar Canada. Na ‘De emigrant’ is dit de tweede voorstelling van Pier21 die die kant op gaat. Productieleider David Lelieveld heeft tijdens de tournee van ‘De emigrant’ in Ontario, de afgelopen weken, de contacten gelegd. De exacte speeldata zijn nog niet bekend. Postma speelde eerder in Canada met de Tryatersolovoorstelling ‘Rolling home’, onder de titel ‘Beppe Tryntsje’.

Resinsjes

Reaksje

Susan Brattinga fan Nijlân - skriuwt op 10/12/2013.

Dat wie snein genietsje fan jimme "JAMEIMY". Prachtich!!! Bot lake, ontroerd en herkenber. It die my oan froeger en hjoed tinken. Jimme spylje it sa gewoan en sa bysûnder. Dan die kaarten. Hie ik mar mear kocht. Ik ha se alle 5 al tapasselik ferstjoerd. Nee die fan dreun ha ik yn it boek dien fan ús bernegesin, wat myn broer skreun had. Machtich! Kin ik ergens de kaarten noch keapje? It maai jimme goed gean en op nei in stik oer jimme partnerslibben?!

Groetnis Susan